Mesafeli Satış Sözleşmesi

1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

A. Satıcı: Asistan Dedektör

Adres: Yeni mahalle, Lütfü Paşa Cd. no 13, İZMİR TİRE

Telefon: +90 533 152 35 86

E-posta: [email protected]

B. Alıcı:

Teslim edilecek kişi:

Teslimat Adresi: - /

Telefon:

E-posta:


2) SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1) İşbu web sitesinde yapılan satışlar Asistan Dedektör tarafından yapılmakta olup; fatura ve satışla bağlantılı diğer her türlü belge (Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu vd.) Asistan Dedektör tarafından düzenlenmektedir.

2.2) İşbu sözleşme ("Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar, bu sözleşme uyarınca, Kanundan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.3) İşbu sözleşme, ALICI tarafından, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ürün veya hizmetin satılmasına yönelik olarak verdiği siparişin satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.


3) ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME ve TESLİM

3.1) Ürün bedeli, her ürün için satıcı tarafından sergilenen bedeldir. Alıcı, işbu bedeli ödemekle yükümlüdür, aksi takdirde satıcının teslimat yükümlülüğü ortadan kalkar.

3.2) Ürün, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. SATICI, Ürünler'i, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI’nın Ürünü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alacağını kabul eder. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. Satıcı, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır.

3.3) Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin ifasının imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Sipariş konusu ürün ya da hizmet ediminin ifasının imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

3.4) Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından ürün veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün veya hizmetin teslim yükümlülüğünden sorumlu olmayacaktır. Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.


4) GENEL HÜKÜMLER

4.1) Alıcı, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ulaştırabilirler.

4.2) Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı hakkında doğru bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine ait olup, SATICI bu durumdan sorumlu tutulamaz.

4.3) Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

4.4) Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin sözleşmeye ve mevzuata uygun olarak, sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

4.5) Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.6) Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

4.7) Alıcı, teslim aldığı taşınır malı makul süre içinde gözden geçirmekle yükümlüdür. Satıcı, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir.


5) CAYMA HAKKI

5.1) ALICI, Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcının, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Ancak, aşağıdaki hallerde alıcı cayma hakkını kullanamaz:

5.1.1) ALICI'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil) ve ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler,

5.1.2) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde; Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde.

5.2) Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır.

5.3) Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

5.4) Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.


6.) MÜCBİR SEBEP

6.1) Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya her iki tarafında sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebep hallerinde, satıcı ürün veya hizmetin geç tesliminden veya teslim edememesinden, gecikme yaşanmasından, bedel iadesinde yaşanabilecek aksaklıklardan, bankalarca gerçekleştirilen bedel iadesinden sorumlu tutulamaz. Alıcı, mücbir sebebe dayanarak ürünü iade edemeyeceği gibi, bedel iadesi de talep edemeyecektir. Ürünün ayıplı olması ya da tamirini gerektirecek durumlarda, mücbir sebep hallerinde satıcı sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep halleri doğal afet, her türlü salgın hastalık, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, grev, lokavt, el koyma, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza olması ve benzer durumlar, mücbir sebep halleri olarak kabul edilir.

6.2) Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Alıcı, mücbir sebebe dayanarak satışı iptal edemeyecek, bedel iadesi alamayacaktır. Mücbir sebebin sona ermesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Satıcı, mücbir sebep nedeni ile teslim edemediği ürünün teslimatını sağlayacaktır. Mücbir sebep sürecinde satıcı ile alıcı arasındaki sözleşme sona ermez, askıda kalır ve mücbir sebep sona erdikten sonra sözleşme kaldığı yerden devam eder.


7) GİZLİLİK

7.1) ALICI, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Hakkında Kanun kapsamında aşağıdaki Aydınlatma Metnini ve Rıza Metnini okuduğunu, anladığını, doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


7.1.1) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu kişisel verilerin işlenmesine dair aydınlatma metni ("Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden………..("…..”) tarafından, veri sahiplerinin işlenen kişisel verilere ve özel nitelikli kişisel verilere yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK”) 10. ve 11. maddesinde belirtilen hakları konusunda aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan;

"kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

"kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, "özel nitelikli kişisel veri” kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade eder.

A. Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, KVKK kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen kapsam ve amaçlar ile Asistan Dedektör tarafından işlenebilecektir. KVKK kapsamında Asistan Dedektör veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgileri muhafaza etme,
 • Bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması,
 • İş başvuruları ile iş görüşmelerinin yürütülmesi ve neticelendirilmesi, başvuruların değerlendirilmesi kapsamında referans kontrollerinin yapılabilmesi,
 • ·Asistan Dedektör ve/veya bağlı iş ortaklarının insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve 4857 sayılı İş Kanunu da dâhil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında Asistan Dedektör görevlerini yerine getirmesi dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, benzeri amaçlarla işlenebilecektir.


C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; sizlere verilebilecek hizmetleri yerine getirmek için Asistan Dedektör ile faaliyette bulunan şirketlere, yöneticilere, iş ortaklarına, avukatlara, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

D. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, iş başvurunuz, iş görüşmeleriniz, işe alım işlemleriniz esnasında ve/veya Asistan Dedektör tarafından işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin açık rızanızın mevcudiyeti,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmaması halinde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • İşe alım görüşmeleri sonrasında imzalayacağınız sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Asistan Dedektör Yönetimi’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir:

 • Özel nitelikli kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin açık rızanızın mevcudiyeti,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi için kanunlarda öngörülen hâller,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerinizin kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenmesi.

E. Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hususları okuyup anladığımı, veri sahibi olarak haklarım konusunda, KVKK’nın 10. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

7.1.2) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR RIZA METNİ

İşbu kişisel verilerin işlenmesine dair rıza metni ("Rıza Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Asistan Dedektör tarafından işlenen kişisel verilere yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ("KVKK”) uygun olarak veri sahiplerinden Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsam ve amaçlarla kişisel verilerinin işlenmesine KVKK’nın 5. maddesine uygun olarak açık rızalarının temini amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Rıza Metni’nde kullanılan;

"kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

"kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri Asistan Dedektör tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunda belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; ürün ve hizmetlerin satın alınması ve teslim edilmesi, hizmetlerin sunulması, sorunların giderilmesi ve geliştirilmesi, müşteriler ile iletişim kurulması, müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, müşterilere sunulacak fırsatlar, kampanyalar, hedef kitle belirlenmesi, Asistan Dedektör internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, müşteriye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre sınıflandırarak ilgili kişilere tanıtılması ve önlenmesi, ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması, ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak paylaşılabilecektir.

Yukarıda belirtilen hususları okuyup anladığımı, paylaşmış olduğum kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsam ve koşullarda Asistan Dedektör tarafından kurulan ortak veri tabanında, Asistan Dedektör ve/veya ilgili şirketleri, ortaklıkları tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.


8) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1) ALICI, satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin şikâyetlerini doğrudan SATICIYA iletecektir. Şikayetin, Asistan Dedektör iletilmesi halinde SATICI sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

8.2) İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

8.3) İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Websitesi üzerinden veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve Doğuş Planet’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


9) YÜRÜRLÜK

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, 18.07.2024 tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.